شمالیم

مشاورم گفته حس هام رو بنویسم...

مثل خشم، غصه، شادی...

+ تاریخ دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت13:56 نویسنده مونا |

یه گندی زدم میدیا وسوسه ام کرد ولی تهش تقصیر بی ارادگیه خودم بود

حالم بده. بد

+ تاریخ جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت21:54 نویسنده مونا |

امروز رفیق فاب خانوم اِم قراره یه blind date با آقای اِچ جور کنه.

البته خود آقای اِچ نمی دونه که این یه قراره دوست یابیه... ماها می دونیم.

بعد قراره منه پپه مخ آقای همه چیز تمام اِچ رو بزنم؛ فک کن...

تا ببینیم شب چی میشه

+ تاریخ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت11:6 نویسنده مونا |